Felvételi lehetőségről szóló tájékoztatás

A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával a beiratkozása napjától tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel

vagy átvétel útján keletkezik.

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve

gyakorolhatja.

Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

Az első évfolyamra történő beiratkozás időpontját a helyben szokásos módon teszi közzé az intézmény.

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével

– az intézmény vezetője dönt.

Az intézményben külön felvételi nincs, a jelentkező tanulók a létszámhatárok figyelembe vételével felvételre kerülnek.

Előnyt élveznek az egy családból érkező testvérek.

Amennyiben az iskolánkkal jogviszonyban álló tanulót szülője másik iskolába szeretné íratni, az új iskolának kell befogadó

nyilatkozatot kiállítania. A tanuló iskolánkból való kiírása csak ezt követően történhet meg.

Az iskola körzetében állandó lakcímmel rendelkező valamint életvitelszerűen tartózkodó család gyermeke felvételre kerül,

befogadó nyilatkozatot állítunk ki.

A nem körzetes tanuló átvételéről a szabad férőhelyek függvényében az intézményvezető dönt.