A hétvégi házi feladatok és a dolgozatok szabályai

Házi feladatok

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz
  kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés) valamint a tananyaghoz
  kapcsolódó ismeretek megszilárdítása;
 • az első-nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), a
  tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás valamint az ismeretek megszilárdítása céljából
  kapnak szóbeli és írásbeli házi feladatot;
 • az első-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére - a szokásos
  (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem
  írásbeli házi feladatot;
 • a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy
  osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot
  lehet íratni.

Dolgozatok

Az írásos beszámoltatás, számonkérés formái:

 • írásbeli felelet
 • szódolgozat
 • témazáró dolgozat
 • diagnosztikus mérés a 2-8. osztály év elején
 • házi vizsga a 7-8. osztályban (7-8. évfolyamon matematika és magyar nyelvtan)

A tanulókat a 2-8. évfolyamon az előző órán megtanított anyagból szóban és írásban is be lehet számoltatni.

Minden év elején a szakmai munkaközösségek irányításával a 2-8. évfolyamon diagnosztikus mérést kell végezni

helyesírási, szövegértési, matematika készségek alakulásáról. Ennek célja, hogy információt szerezzen a tanár arról, hogy tanulói

milyen képességekkel, ismeretekkel lépnek be az adott nevelési-oktatási szakaszba. Ezt a felmérést nem osztályozzuk,

százalékokkal fejezzük ki az eredményt.

Témazáró dolgozatot csak összefoglaló órát követően lehet íratni. A témazáró dolgozat időpontját a tanárnak legalább egy héttel

előre be kell jelentenie. Egy nap legfeljebb két témazáró dolgozat írható. A témazáró jegyét piros színnel írjuk be az e-naplóba.

Az év végi osztályzáskor erős jegyként kell figyelembe venni, amely pozitív és negatív irányban is eldöntheti az osztályzatot.

Az írásbeli dolgozatok megismerését a szülők számára lehetővé tesszük. A házi vizsga dolgozataiba betekintést biztosítunk a szülőknek.

A tanulók írásbeli munkáit a tanárnak két hét alatt kell kijavítania.