Napközi-és szabadidős munkaközösség

Munkaközösségünk:

Az alsó tagozaton iskolaotthonos és napközis rendszer, az 5-6. évfolyamon napközi otthon, a 7-8. évfolyamon igény szerint tanulószoba működik. Munkaközösségünk az itt dolgozó pedagógusok munkáját fogja össze.

Kiemelt feladataink:

 • az iskolai oktató-nevelő munka támogatása
 • helyes iskolai szokások kialakítása
 • a gyermekek szocializációjának segítése, közösségépítés
 • tanulási szokások kialakítása, tanulási technikák megismertetése, önálló tanulásra szoktatás
 • iskolánk hagyományainak ápolása
 • jeles napokhoz, ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó tevékenységek, programok szervezése
 • kulturális tevékenységek, programok szervezése
 • klubnapközi szervezése
 • szabadidő hasznos eltöltése, feltételek biztosítása, játékközpontú napközi
 • szakkörök, különórák biztosítása
 • a gyermekek fogékonyabbá tétele saját környezetük, a társas kapcsolatok és az alapvető emberi értékek iránt
 • környezettudatos magatartásra nevelés

 

Napközis csoportjainkban a tanulás mellett sokszínű szabadidős programok várják gyermekeinket. A változatos, élményt nyújtó foglalkozások mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyermek szabadon eltöltött idővel is rendelkezhessen.

A napközi tevékenységrendszere kiegészíti, bővíti a tanórai munka keretében folyó nevelő-oktató munkát is.

Nevelőmunkánk lényegét a tanulók egész személyiségének alakítása, formálása adja, az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt feladat az érzelmi és erkölcsi nevelés is, figyelembe véve az eltérő adottságokat, képességeket, igényeket, körülményeket.

Feladatainkhoz tartozik az is, hogy gyerekeinket megtanítsuk tanulni. Önállóságra, önellenőrzésre, az egymásnak nyújtó segítségadásra s egyben a gyermekek képességeire, igényeire építve szervezzük meg tevékenységeinket, hogy a tanulás is örömforrás legyen számukra.

Biztonságos, barátságos légkört teremtve szeretnénk megvalósítani kiemelt céljainkat, feladatainkat, számítva a gyermekek és a szülők támogatására is.

A munkaközösség pedagógusai